پیشنهاد ویژه

آخرین اخبار زاگرس

تهران

کیش

هر هفته 21 پرواز
رزرو کنید

تهران

مشهد

هر هفته 40 پرواز
رزرو کنید

تهران

اهواز

هر هفته 15 پرواز
رزرو کنید

تهران

نجف

هر هفته 10 پرواز
رزرو کنید

خط مشی هواپیمایی زاگرس

شرکت هواپیمایی زاگرس خط مشی سیستم مدیریت ایمنی خود را بر اساس استاندارد ICAO, Doc 9859 و الزامات سازمان هواپیمایی کشوری مدون نموده و همواره مدیریت ارشد شرکت برای خود از طرف هئیت مدیره و سلسله مراتب مدیریت به همه پرسنل شرکت، باورهای غیر محتاطانه و مخاطره امیز را که در درون امور کار ما نهفته است، تا سر حد امکان شناسایی و در تمام عملکردها، اقدامات، تصمیم گیری ها، رسیدگی ها و ...